Regulamin Family

 

REGULAMIN IMPREZY
BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH FAMILY
23 -25 czerwca 2023

 

 1. Informacje ogólne
 2. Zgłoszenia, opłaty, formalności
 3. Regulacje
 4. Uczestnicy
 5. Warunki techniczne
 6. Ruch drogowy
 7. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
 8. Terminologia
 9. Oznaczenia i reklamy
 10. Kolejność startu
 11. Nagrody
 12. Ochrona środowiska
 13. Przepisy końcowe

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem imprezy jest DLF INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w Bałtowie.
 2. BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH FAMILY jest imprezą o charakterze rekreacyjnym, przeznaczona dla użytkowników samochodów terenowych. Jej celem jest aktywne spędzanie czasu w rodzinnej atmosferze.
 3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
 5. BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH FAMILY odbywają się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej www.baltowskiebezdroza.pl.
 6. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów zobowiązani są do dostarczenia do Biura imprezy następujących dokumentów: prawo jazdy, dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe OC, NW.
 7. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez DLF INVEST SP. Z O.O. oraz ABILUS GROUP SP. Z O.O. działalnością.

Zapisy na wydarzenie ruszą 26 maja. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

1.  Warunki uczestnictwa

1.1 WPISOWE:

Załoga = liczba osób w aucie.

2 os = 750 zł

3 os = 950 zł

4 os = 1200 zł

5 os = 1400 zł

6 os = 1700 zł

7 os = 1950 zł

Dzieci do lat 3 mają bezpłatny udział. 

 • O zakwalifikowaniu załogi do imprezy i jej kolejności na liście decyduje wpłata wpisowego, o czym informuje “zielony status” widoczny na liście zgłoszeń, przy czym jeśli tego samego dnia na koncie organizatora zostanie zaksięgowane kilka wpłat od różnych załóg o otrzymaniu nr startowego będzie decydowała godzina wpłynięcia (rejestracji) zgłoszenia w systemie zgłoszeń organizatora. 
 • Nr konta na które należy wpłacać opłatę wpisową – 72 8507 0004 2009 0004 5795 0006
 • Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z udziału w imprezie. 

1.2 ZGŁOSZENIA

 1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w imprezie „BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH FAMILY” zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.baltowskiebezdroza.pl i wpłacenia wpisowego.
 2. Opłata wpisowego obejmuje pakiet startowy, opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, obsługę cateringową, udział w spotkaniu integracyjnym oraz animacje dla dzieci.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
 4. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w imprezie bez podania przyczyny.
 5. Organizator ustala limit pojazdów startujących w imprezie (informacje o limitach dostępne na www.baltowskiebezdroza.pl). 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg.
 7. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje:
  • data zaksięgowania opłaty wpisowej na rachunku organizatora oraz data i godzina wpłynięcia (rejestracji) zgłoszenia w systemie jeśli wpłaty od kilku załóg zostały zaksięgowane w tym samym dniu.
  • indywidualna decyzja organizatora.
 1. Warunkiem dopuszczenia do startu w imprezie jest posiadanie przez kierowcę prawo jazdy, dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe OC, NW.

III. Regulacje

 1. Rywalizacja na trasie Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch Family podlega regulacji na podstawie:
  • Regulaminu rywalizacji,
  • Przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
  • Przepisów Ochrony Środowiska.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować kary regulaminowe, z  wycofaniem z rywalizacji włącznie.
 3. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym promocją Bałtowskich Bezdroży Dragon Winch.

IV. Uczestnicy

 1. Uczestnikami wydarzenia są osoby, które zgłosiły uczestnictwo, opłaciły wpisowe, potwierdziły start w Biurze Organizatora, odebrały numer startowy oraz podpisały klauzule i zgodę na udostępnianie wizerunku.
 2. Załoga składa się z tylu uczestników za ilu została uiszczona opłata.
 3. Minimalna wielkość załogi = 2 osoby.
 4. Maksymalna wielkość załogi = liczba miejsc w aucie. 
 5. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
 6. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie pod warunkiem posiadania przez pilota odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu.
 7. W czasie trwania imprezy przewożenie pasażerów w samochodach nie zgłoszonych do rajdu jest zabronione pod rygorem kar regulaminowych.
 8. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do imprezy zobowiązani są do posiadania następujących dokumentów: prawo jazdy, dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe OC i NW.

V. Warunki techniczne

 1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.
 2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NW
 3. Przygotowana trasa rajdu przeznaczona jest dla pojazdów terenowych z napędem 4×4 i wyposażonych w reduktor. 

VI. Ruch drogowy

 1. W trakcie trwania imprezy, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.
 2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników imprezy, organizatorów lub osoby trzecie.
 3. Określony przez Organizatora czas dojazdu na odcinki specjalne umożliwia poruszanie się z bezpieczną prędkością pozwalającą uniknąć wypadków drogowych. 
 4. Odcinki specjalne nie są wyłączone z ruchu nawet, jeżeli nie przebiegają po drogach publicznych.
 5. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.
 2. Przewożenie podczas imprezy pasażerów w samochodach nie zgłoszonych do startu jest zabronione i karane dyskwalifikacją.
 3. Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków jest zabroniona i karana dyskwalifikacją. 
 4. Używanie pasów bezpieczeństwa podczas trwania imprezy jest obowiązkowe.
 5. BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH FAMILY korzystają z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach,  gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.
 6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 7. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.
 8. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię imprezy.
 9. Uczestnictwo w BAŁTOWSKICH BEZDROŻACH DRAGON WINCH FAMILY może być niebezpieczne i uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu. Osoby pełnoletnie biorą również pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie znajdujące się w aucie. 
 10. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
 11. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
 12. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
 14. Wszyscy uczestnicy BAŁTOWSKICH BEZDROŻY DRAGON WINCH FAMILY są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. 
 16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników związane z odwołaniem imprezy.

VIII. Terminologia oraz zasady zawodów

 1. Rajd Bałtowskie Bezdroża Family ma za zadanie zapewnić niezwykłą offroad’ową przygodę, z uczciwą rywalizacją i zdrową aktywnością w rodzinnej atmosferze.
 1. Meta Etapu – punkt na trasie rajdu jednoznacznie oznaczony w książce drogowej. Metę Etapu należy przekroczyć zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w książce drogowej pod rygorem kary wg załącznika nr 1. Po osiągnięciu mety etapu załoga ma maksymalnie 30 min na dostarczenie karty drogowej do Biura Rajdu pod rygorem kary wg załącznika nr 1. Meta Etapu otwarta jest w czasie wyznaczonym przez Organizatora i opublikowanym na oficjalnej tablicy ogłoszeń w Biurze Rajdu.
 1. Odprawa zawodników – spotkanie zawodników z Komandorem Imprezy odbywające się przed rozpoczęciem imprez. Obecność członka załogi na odprawie jest obowiązkowa. 
 1. Książka Drogowa („Roadbook”) – notatka nawigacyjna opisująca Start Etapu, trasę dojazdową, OS-y, PKP-y oraz Metę Etapu, która załoga musi przejechać zgodnie z kierunkiem zadanym w w/w notatkach. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 20 m. 

IX. Oznaczenia i reklamy

 1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów imprezy. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora..

X. Kolejność startu

 1. Kolejność startu jest przypadkowa. 

XI. Nagrody

  1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów lub organizatorów.
  2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.
  3. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

XII. Ochrona środowiska

  1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniku nr 1.
  2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w załączniku nr 1.

XIII. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach nawet w trakcie zawodów. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Rajdu. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania zawodów, zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń Rajdu.
 3. Jedynym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorem, a zawodnikami w trakcie trwania zawodów jest Oficjalna Tablica Ogłoszeń Rajdu.